صنعتی

مدیریت زباله ها

ما خدمات کامل مدیریت زباله های صنعتی، از جمع آوری الی دوران دوباره زباله ها پیشکش مینمایم.

پایدار

راه حلهای تجارت

ما به کسب و کار برای پذیرش تجارب سازگار با محیط زیست و قابل بازیافت اقدام می کنیم.

محیط زیستی

خدمات کیفیت

ما تمرکز داریم بر حذف همه زباله‌ها پایدار و به حداقل رساندن تاثیرات زیست محیطی.

به افغان صفا خوش آمدید.

ما یک شرکت پیشتاز در زمینه مدیریت زباله جهانی، متعهد به محیط زیست است.

با پذیرش مسئولیت، ما گام های موثری برای دستیابی به هدف ما می دهیم: جامعۀ انسانی انسانی در یک سیاره قابل سکونت، جامعه ای است که برای همه انسان ها و برای همه افراد غیر انسانی کار می کند. با پذیرش مسئولیت، ما نزدیک به ایجاد یک جهان که برای همه کار می کند نزدیک می شویم.

اقتصاد دورانی

A circular economy aims to maximize value and eliminate waste by keeping resources in use for as long as possible, extract the maximum value from them whilst in use, then recover and regenerate products and materials at the end of each service life. AfghanSafa’s services will help bring about a revolution within the waste management sector and help to educate individuals and organizations. This will lead to:

کارمندان
جمع آوری زباله‌ها
تن‌های زباله دوران دوباره داده شده
درخت‌هایی که سالانه حفظ شده