صنعتی

د ضایعاتو مدیریرتث

مونږ د صنعتی ضایعاتو د مدیریت بشپړ خدمتونه ، له راټولو تر د ضایعاتو تربیا ځلی دوران ورکولو پوری

تلپاتی

د سوداګری د حل لاری

موږ سوداګرۍ ته د چاپیریال دوستانه او بیا رغونې وړ تجربې غوره کوو.

چاپیریال اړوند

د کیفیت خدمتونه

موږ د پايداره ضایعاتو او د چاپیریال اغیزو کمولو باندې تمرکز کوو.

افغان صفا ته ښه راغلاست

موږ د ضایع مدیریت یو نړیوال مشر دی، چاپیریال ته ژمن یو

د مسووليت د منلو په واسطه، موږ د خپل هدف په لور اغيزمنه ګامونه پورته کوو: په يوه عادلانه سيوري کې يو ټوليز بشر ټولنه، داسې ټولنه ده چې د ټولو انسانانو او ټولو غيرمسلمانو لپاره کار کوي. د مسووليت د منلو له لارې، موږ د هغه نړۍ د جوړولو لپاره نږدې يو چې د ټولو لپاره کار کوي.

دورانی اقتصاد

A circular economy aims to maximize value and eliminate waste by keeping resources in use for as long as possible, extract the maximum value from them whilst in use, then recover and regenerate products and materials at the end of each service life. AfghanSafa’s services will help bring about a revolution within the waste management sector and help to educate individuals and organizations. This will lead to:

کارکوونکی
د ضایعاتو راټولو ل
ټنونو بیاځلی دوران شوی ضایعات
وني په کال کې خوندي شوي